تعاریف مدیریت سبز

مدیریت سبز :

   مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع ،هدفمند و مستمری است که در سطوح مختلف دستگاههای دولتی و غیر دولتی صورت می گیردتا وضعیت موجود سازمان را در جهت نیل به وضعیت مدیریت سبز ارتقائ و تداوم بخشد.


گروه سبز :

   تشکلی است از مسئول و اعضاء کار گروه تخصصی مدیریت سبز که در دستگاه های اجرائی، ادارات، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی و ... از افراد آگاه به اصول پایه زیست محیطی و با هدف نظارت بر صرفه جویی، بهینه سازی وکاهش مصارف روزمره زیر نظر بالاترین مقام اجرائی سازمان تعیین می شوند.


مرکز سبز :

   مرکز سبز در هر شهر یا استان توسط مسئولین ذیربط شهرداری ایجاد می گردد تا کلیه کالاهای تفکیک شده از مبداء از طریق اطاق های سبز به این مراکز جهت بازیافت و استفاده مجدد منتقل گردد.


ایستگاه سبز :

   قفسه ای است با فضا های بسته و مشخص جهت نگهداری مواد تفکیک شده توسط کارکنان، که در مسیرهای پر تردد ساختمانهای اداری و مطابق دستورالعملهای ارائه شده تحت نظارت "گروه سبز" ایجاد می گردد. مواد و کالاهای تفکیک شده از این ایستگاهها توسط نظافتچی یا مسئول آبدارخانه سازمانها و مراکز مورد نظر به " اطاق سبز " منتقل خواهد شد.  


اتاق سبز :

   یک فضای سبز در داخل محوطه وزارتخانه ها یا سازمانها و مراکز مورد نظر ایجاد می گردد. درون این اطاقها کانتینرهایی مشخص وجود دارد که کلیه مواد وکالاهای تفکیک شده از زیستگاه های سبز به این کانتینرها منتقل شده و سپس از این اطاقها به مراکز سبز در هر شهر ( و یا مسئولین ذیربط شهرداری تحویل می گردد.