اهداف مدیریت سبز
اجرای ماده  190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه

صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی

اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع

حفاظت از منابع پایه و محیط زیست

اصلاح و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حفاظت محیط زیست ( مانند اصلاح ساختار مصرف )

استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز

اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی

اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان

ارتقاء بهره وری دستگاهها و شرکت های دولتی و استفاده بهتر از امکانات موجود

رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب ، برق ، انرژی ، کاغذ ، مواد اولیه و تجهیزات در دستگاههای دولتی

ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه جویی

آموزش با فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی

افزایش منابع درآمدی دولت و شرکتهای دولتی وغیر دولتی

اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری ، استاندارد ملی و .....)

تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز

توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای غیر عمومی غیر دولتی از طریق خود اظهاری