کارگروه پشتیبانی و تامین منابع

اعضای کارگروه پشتیبانی و تامین منابع
1-    معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس( رئیس کارگروه )
2-    اداره کل امور فنی، مهندسی و پشتیبانی( دبیر کارگروه )
3-    مرکز نوسازی و تحول اداری (عضو کارگروه)
4-    اداره کل امور مالی و ذیحسابی(عضو کارگروه)
5-    اداره کل امور اداری ( عضو کارگروه )
6-     اداره کل حقوقی و امور مجلس (عضو کارگروه)
7-    دفترارزیابی زیست محیطی (عضو کارگروه)
 
شرح وظایف
1-    تشکیل تیم اجرایی مدیریت سبز با مشارکت دفاتر مرتبط بر اساس چارت نظام مدیریت سبز سازمان
2-    اجرای مدیریت سبز در بخش های مختلف سازمان بر اساس چک لیست های دهگانه مدیریت سبز شامل 1- آب 2- انرژی 3- هوا 4- مدیریت پسماند 5- تدارکات 6- حمل و نقل 7- کاغذ 8- خرید 9- صدا 10 دفتر کار سبز
3-    بررسی و اندازه‌گیری عوامل مصرف
4-    مستند سازی کلیه فعالیت های مدیریت سبز قبل و بعد از اجرا بصورت مکتوب و مصور به منظور تهیه گزارشهای دوره ای مدیریت سبز و ارائه به کارگروه تخصصی سبز
5-    دقت در استفاده از فناوریهای نوین سازگار با محیط زیست در تهیه وسایل مورد نیاز سازمان از نظر میزان مصرف انرژی و نظایر آن و یا دارا بودن برچسب های لازم
6-     همکاری کامل با کارگروه تخصصی مدیریت سبز و ارائه مستندات لازم به منظور مستند سازی و تهیه گزارش
7-    ارائه پیشنهادات لازم به کارگروه تخصصی مدیریت سبز جهت جمع بندی و ارائه به کمیته ستادی