کارگروه تخصصی مدیریت سبز
1394/5/10 شنبه
اعضای کارگروه تخصصی مدیریت سبز
1- مدیر کل دفترارزیابی زیست محیطی ( رئیس کارگروه )
2- مسئول کارگروه پشتیبانی و تامین منابع(عضو کارگروه)
3- مسئول کارگروه آموزش واطلاع رسانی(عضو کارگروه)
4- نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (عضو کارگروه)
5- نماینده دفتر حوزه ریاست (عضو کارگروه)
 
شرح وظایف
1-  تهیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی مدیریت سبز در کشور
2- ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به اهداف مدیریت سبز
3-  بررسی و اندازه‌گیری میزان پیشرفتبر اساس شاخص های تعیین شده
4-  فراهم نمودن مقدمات برگزاری کمیته ستادی مدیریت سبز
5-  تشکیل جلسات دوره ای با مشارکت سایر کارگروهها 
6-  تشکیل جلسات دوره ای با سفیران سبز سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی
7- جمع آوری تجارب داخلی و خارجی مدیریت سبز و انتقال آن به سایر دستگاهها و نهادها
8-  شناسایی فناوری های نوین و سازگار با محیط زیست و معرفی آن از طریق پورتال مدیریت سبز
9- تعیین شاخص های سالیانه مدیریت سبز سازمان
10- مستند سازی و تهیه گزارش مدیریت سبز سازمان جهت ارائه به دفتر ارزیابی عملکرد سازمان
11- اخذ گزارش سالانه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص های مرتبط با مدیریت سبز از دستگاههای اجرایی و جمع بندی آن  جهت ارائه به کمیته ستادی و در نهایت هیئت وزیران
12- امتیاز دهی مدیریت سبز دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه با توجه به شاخص های ابلاغی
13-  جمع آوری اطلاعات، تجارب و اخبار مرتبط با مدیریت سبز